Kochani przeszliśmy całą procedurę rejestracyjną i już oficjalnie jesteśmy Fundacją Sportowa Przemyśl Tour, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000935913 z czego bardzo się cieszymy i jesteśmy bardzo dumni. Teraz jeszcze mocniej będziemy pracować na rzecz naszego wizerunku i dobrej reputacji realizując nasze statutowe cele. Dziękujemy wszystkim, którzy dotychczas nas wspierali a tych mniej zdecydowanych zapraszamy do współpracy przy organizacji naszego wspólnego przedsięwzięcia jakim jest Przemyśl Tour 2022 – Wyścig Szosowy!

Bardzo dziękujemy za nieocenioną pomoc przy procesie rejestracji Fundacji Kancelarii Radców Prawnych Apogado. Sprawnie, szybko i profesjonalnie przeprowadzony proces przygotowania wniosku, pomocy przy statucie oraz samej rejestracji Fundacji Sportowej Przemyśl Tour. Szczerze polecamy i jeszcze raz bardzo dziękujemy.

Fundacja Sportowa Przemyśl Tour została powołana w celu:

 1. wspierania, rozwoju oraz promocji sportu, kultury fizycznej oraz aktywnego wypoczynku,
 2. kształtowania pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez aktywność fizyczną i uczciwe współzawodnictwo,
 3. propagowania aktywności fizycznej jako formy przeciwdziałania patologiom i wykluczeniu społecznemu,
 4. prowadzenia działalności charytatywnej połączonej z aktywnością fizyczną, sportem i rekreacją,
 5. promocji sportowców i osób uzdolnionych sportowo,
 6. promocji lokalnych klubów i organizacji sportowych,
 7. propagowania inicjatyw społecznych w zakresie sportu i rekreacji,
 8. organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,
 9. aktywizacji społeczności lokalnej w sprawach publicznych związanych z aktywnością fizyczną.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie i udział w imprezach, zawodach i wydarzeniach sportowych, turystycznych i rekreacyjnych oraz różnorodnych formach współzawodnictwa sportowego,
 2. organizowanie i udział w wykładach, konferencjach, imprezach edukacyjnych i sportowych, akcjach społecznych, pokazach, projekcjach filmowych, konkursach dotyczących aktywności fizycznej, inicjatyw sportowych i propagujących zdrowy tryb życia,
 3. wspieranie działań zmierzających do upowszechniania sportu wśród młodzieży i społeczności lokalnej,
 4. pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych fundacji statutową Fundacji,
 5. udzielanie wsparcia materialnego sportowcom, w szczególności w formie darowizn lub dofinansowania sprzętu sportowego, strojów lub akcesoriów sportowych,
 6. finansowanie nagród i stypendiów dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo,
 7. realizację zadań zlecanych przez organy oraz jednostki administracji publicznej,
 8. współpracę z samorządami oraz administracją rządową w zakresie realizacji zadań publicznych związanych z kulturą fizyczną oraz aktywnym wypoczynkiem,
 9. współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie organizacji i udziału w zajęciach sportowych,
 10. współpracę z innymi osobami fizycznymi, osobami prawnymi, a także podmiotami nieposiadającymi osobowości prawnej, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji,
 11. organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej i prosportowej,
 12. prowadzenie kampanii i działań upowszechniających idee i wartości niesione przez kulturę fizyczną i sport oraz edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej,
 13. podejmowanie innych działań, zmierzających do realizacji celów statutowych Fundacji.

Fundacja Sportowa Przemyśl Tour prowadzi swoją działalność poprzez:

 1. nieodpłatną działalność pożytku publicznego działalność pożytku publicznego,
 2. odpłatną działalność pożytku publicznego działalność pożytku publicznego,
 3. działalność gospodarczą.
Facebook
Skip to content